Педагогика ва педагогик технологиялар

№5, 2017 йил сентябрь-октябрь
Касимова М.С.,
Джаббарова Ш.Г.
Иқтисодий терминларнинг қўлланилиши: муаммолар ва ечимлар (403 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Умарова Н. Ш. Иқтисодий ижтимоийлашув: установка ва факторлар контекстидаги ижтимоий-психологик таҳлил (375 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Ашурова М.Х. Place and role of economic relations in the system of education services (226 KB)
№6, 2015 йил ноябрь-декабрь
Файзуллаева Д. М. Модулли таълимдамаслаҳат тизимлари (301 KB)
Акрамова Ш.Г. Мактабгача таълимни ривожлантиришнинг иқтисодий жиҳатлари (502 KB)
Муратов Х. И. Иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини таъминлаш учун кадрларни касбга тайёрлаш усуллари ва шаклларини ривожлантириш (520 KB)
№5, 2015 йил сентябрь-октябрь
Ахмедова М.А. Качественные характеристики национальной системы образования (331 KB)
Акрамова Н.,
Нигматуллина А.
The problems of lesson observation during the school practice (257 KB)
Исамухамедов Б.Б. Малакали иқтисодчи кадрлар тайёрлашнинг назарий асослари (407 KB)
№1, 2015 йил январь-февраль
Раҳимов Р.К. Савдо-тижорат фаолиятини илмий асосда ташкил этиш ҳақидаги жадидларнинг қарашлари ва ёндашувлари (315 KB)

Pages